108 a misztikus egységszám

Tudtad?

A hinduk és a buddhisták által is használt imafüzér vagy málá 108 szemet tartalmaz. A málá egy segítő eszköz, amely a mantrák számlálására szolgál meditáció közben. Találkozhatsz vele a jógaórákon, vagy a csakrameditáció alatt, ahol minden csakra szintjén 108-szor zengetjük az ÓM mantrát.     

A számtalan sok szám között akad egy kitüntetett az indiai hagyományban, amely időről-időre visszaköszön, a filozófia és gyakorlat terén. Mintha ez a szám a mindenség egyetemes arányszáma volna, de legalábbis az ember életében mérvadó mennyiségi egység. Ennek a nyugati világ által gyakorlatilag nem ismert számnak sok meglepő előfordulása az indiai szent hagyomány ismerete nélkül is elgondolkodtató. A 108 a mikro- mezo- és makrokozmosz közös rendszáma is, mindhármat ezer (vagy száznyolc?) szállal szövi át.


MIKROKOZMIKUS

A kisebbtől indulva elsőként vizsgáljuk az emberi szervezetet! A jóga szerint a test/tudat komplexum felépítésében perdöntő szerepet játszanak a csakrák, az energiavonalak sűrűsödési pontjai. A gerincoszlop egyre magasabb szintjein elhelyezkedő hét csakra közt a szívcsakra a legfontosabb, amelyből százegy csatorna indul ki. A csakrák és a csatornák összege 108, s a koronacsakrába vezető susumna-vezeték az önmegvalósítást elérő lélek tudatemelkedésének útja. A testben 108 marma, vagyis létfontosságú szerv, illetve a finomtestben ennyi érzékeny pont létezik. A tudat ezeken az érzékeny pontokon keresztül kerül összeköttetésbe a hús-vér testtel, s úgy tartják, ha 108 imát vagy mantrát elmond az ember, az valóságos védőpáncélként óvja egész szervezetét, annak minden gyönge, vagy érzékeny pontjával egyetemben.

Más források szerint a szívből kiindulóan 108 energiasugár ragyogja be az emberi szervezetet, amiken keresztül áramolnak a 108-szor elmondott mantrák.

A tantra misztikája szerint az ember naponta 21 600 lélegzetet vesz, 10 800-at nappal, ugyanennyit éjszaka. A nappali lélegzetek a Nap befolyása alatt állnak, az estéliek a Hold uralma alatt. Az embernek minden lélegzetvételével Istent kellene dicsőítenie, de mivel nem mondhat mind a 10 800 nappali lélegzetére egy-egy imát vagy mantrát, legalább századannyi (108) mantrát mondjon el. Ha meditációja során legalább száznyolcszor elismétli Isten neveit, elmélkedése százszoros termékenységű lesz.

A meditatív légzésről, a pránájámáról mondják, hogy amennyiben sikerül annyira nyugodt állapotba kerülni, hogy az ember naponta csak 108-szor (!) vegyen lélegzetet, akkor hamarosan megvilágosodik.

Az átlagos légzésszám percenként kb. 16.

Mások hozzáteszik, Siva 108 féle ászanát hagyományozott az emberekre, és ugyanennyi féle meditáció létezik.

S ha ennyi a meditáció, bizony az ember vágyainak, hazugságainak és tudatlanságainak a száma is száznyolc, éppúgy, mint a nagy lelkek jó tulajdonságainak száma.

Az érzések számát is 108-ra teszik, melyek közül 36 a múlttal, 36 a jelennel és 36 a jövővel kapcsolatos.

Fejlődése során az emberi lélek is 108 stádiumon megy keresztül.
Másutt az ember 54 jó és 54 rossz tulajdonságáról beszélnek, amit a mitikus tejóceán kiköpülése kapcsán is említenek. Az idők kezdetén a mindenség kincseit – köztük a halhatatlanság italát is – rejtő tejóceán, a tejút kiköpülésére a félistenek kénytelenek voltak szövetséget kötni a démonokkal, mert egyedül egyikük sem boldogult volna a heroikus feladattal. A kozmikus őskígyót tették meg kötélnek, amelybe fejtől a démonok, farkától a félistenek fogództak, s közösen sikerrel vitték véghez a feladatot. A történet szimbolikusan az ember jó és rossz tulajdonságainak (54 +54 = 108) szövetségét jelenti a lelki fejlődés, a szívbéli nektár elnyerése érdekében. Ez a mitikus magyarázat át is vezet a mezokozmoszba.


MEZOKOZMIKUS

Ha csupán a számokat elemezzük, a 108 a 9 és 12 szorzata, márpedig mindkettőt számos tradíció kitüntetett misztikus számnak tekinti. A 9 az emberi archetípust és a bolygókat – Nap, Hold, Mars, Merkúr, Jupiter, Szaturnusz, Ráhu és Kétu – is jelöli, továbbá a befejezettség száma, mert ezt követően a számjegyek ismétlődnek. az első három szám első, második és harmadik hatványának szorzata is 108 (1¹x 2² x 3³ = 1 x 4 x 27 =108).

Az indus matematikában a 108 úgynevezett örömteli szám (harsad), amely osztható saját számjegyeinek összegével.

A szabályos ötszög oldalai közti szög is 108°.

A Srí-jantra kitüntetett pontjai a marmák, amelyekben három vonal metszi egymást. A diagramon összesen 54 ilyen metszéspont van, s mindegyiknek van feminin és maszkulin jellege, azaz 54 x 2 = 108 pont határozza meg a Srí-jantrát – egyben az élőlények szervezetét is.
A szanszkrit ábécé 54 betűjének is létezik férfi és női oldala, amik összege szintén 108.

Emellett az indiai tradíció 108 táncmódot ismer, és az upanisadok, de az aszkéták avatási neveinek száma is ennyi.

A számmisztika egyik különös száma a 108 számjegyeinek összege, a 9, melynek szorzatai mindig önmagára redukálhatók.

9 x 1 = 9
9 x 2 = 18, 1 + 8 = 9
9 x 3 = 27, 2 + 7 = 9
9 x 4 = 36, 3 + 6 = 9
9 x 5 = 45, 4 +5 = 9
9 x 6 = 54, 5 + 4 = 9
9 x 7 = 63, 6 + 3 = 9
9 x 8 = 72, 7 +2 = 9
9 x 9 = 81, 8 + 1 = 9
9 x 10 = 90, 9 + 0 = 9
9 x 11 = 99, 9 + 9 = 18, 1 + 8 = 9
9 x 12 = 108, 1 + 8 = 9

Természetrajzi érdekesség a szent Gangesz folyam kiterjedése, ugyanis a 2500 kilométer hosszú folyam 12 hosszúsági fokot (79-91°között) és 9 szélességi fokot (22-31°között) fog át, 12 x 9 pedig 108.

Az asztrológiában a Hold szimbolikus féme az ezüst, amelynek atomsúlya szintén 108.


MAKROKOZMIKUS 

Az asztrológiában a 12 ház és a 9 bolygó számának szorzata108. A hét bolygó és a Hold két fázisa – összesen 9 – és a zodiákus 12 jegyének szorzata is 108, ez az egész mindenség.

A számjegyek szimbolikus értelmezése is kozmikus távlatokat sejtet: az 1 az Igazság vagy Isten, a 0 a kiüresedés, vagy a lelki gyakorlatok beteljesülése, a 8 pedig a végtelenség vagy örökkévalóság.

Ugyanakkor a 108 nemcsak az asztrológiának gyakori száma, hanem a csillagászatban és kozmológiában is szereplő arányszám. Jó közelítéssel a legújabb mérések alapján is igaz az ősi megállapítás, miszerint a Nap átmérője 108-szorosa a Föld átmérőjének, s a föld távolsága a Naptól a napátmérő 108-szorosa. Ami még meglepőbb, a Föld-Hold távolság is 108-szorsa a Hold átmérőjének.

A csillagászati adatokban is tükröződő törvényszerűséget a természeti jelenségek misztikus értelmezése tovább fűzi.

A Nap a teljes éves pályáját (360°) a 12 állatövi jegyen (rási) keresztül haladva teszi meg, amelyek a napisten 12 aspektusának uralma alatt állnak. az egyes állatövi jegyeket (30°) 9 szakaszra (navamsa) osztják, – ezek egyenként 3°20′ méretűek – s 12 x 9 = 108. A navamsa utal az egyén eredendő tulajdonságaira, hivatására, szerencséjére és házastársára.
A Hold közelítően 27 nap alatt halad át a teljes zodiákuson (360°), 27 holdházat (naksatra) alkotva. Egy naksatra 13°20′ terjedelmű. A holdházak négy negyedre oszlanak – ezek egyenként szintén 3°20′ méretűek – s 27 x 4 = 108.
Ezek a negyedek engednek következtetni a pályafutás, a megélhetés, a család és a lelkiség távlataira. Mind a 108 holdnegyednek saját rezgése van, amely aktiváló energiaként hat.

A 3°20′ kitüntetett arány, hiszen a Nap és a Hold mozgása is 108 ilyen 3°20′-es egységeken halad keresztül. A Hold az elme, a gondolat és ihletettség, a Nap pedig az öntudat és a lelki azonosság ura, vagyis az ember lelke és elméje is egy száznyolcas ritmusban sorakozik föl. A 108 igazgatja, rendszerezi mindkettőt. A Nap és a Hold a férfias és a nőies jellegek, minőségek szimbóluma is, a 108-as arányszám tehát a kettő találkozását, vagyis a világ teremtését jelzi. Ekkor válik misztikusan is értelmezhetővé a Nap-Föld és Hold-Föld távolság egyöntetűen 108-as aránya. Jóllehet a Nap és a Hold eltérő méretűek, távolságuk különbözősége miatt a Földről nézve mégis egyforma nagyságúnak tűnnek, s ugyanakkora, 3°20′-es osztásokon haladnak keresztül 108 lépésben. Vagyis a férfias Szellem (Purusa) és a nőies anyatermészet (Prakrti) egyaránt a 108 harmonikus rezgésében teremti meg és tartja fenn a földi életet. Lineáris időben gondolkodva a Szellem (Purusa) volt előbb, amiből az anyatermészet (Prakrti) származik, vagy egyszerűbben Isten teremtette a világot. Nem-lineáris alapon fogalmazva lét és nemlét, a valami és a semmi metszéspontja a teremtés momentuma, ami a 108-as arány kozmikus vibrációjának befolyása alatt áll.
Ha pedig a 108-as rezgésharmónia a földi lét eredete, akkor a magasabb tudatszint megnyílásénak is ez az arány a kulcsa, ami befolyásolja, vagy meghaladhatóvá teszi a földi létet. Ezért játszik olyan fontos kultikus szerepet a száznyolc – például az imafüzérek gyöngyszemeinek is ennyi a száma.
A 108-as arányszám harmonizálja a fizikai testet, a mentális alkatot, egyensúlyt teremt a férfi-női jellegek között, és a megvilágosodott bölcsek transzcendens tisztánlátásának is ez a záloga. S ez átvezet a 108 liturgikus elemzéséhez.


VALLÁSOS

Egyes guruk véleménye szerint 108 út vezet Istenhez, s a hinduizmusban 108 istenségről beszélnek, akik mindegyikének 108 neve ismeretes. A Visnu-hitnek 108 fő zarándokhelye létezik, 108 templomot különösen szentként tisztelnek, Krsna legodaadóbb hívei, a pásztorlánykák is 108-an vannak.
Az iszlámban a 108-as szám Isten jele, a dzsainistáknál a szentek öt rendjénak erényeit összegezve kapunk 108-at (12+8+36+25+27), a szikhek gyapjúzsinórra kötnek 108 bogot, azon számlálják imáikat, míg a buddhista hagyományban olykor 108 apró Buddhát faragnak például egy dió héjára, az újév köszöntéseként 108-szor kongatják meg a harangot, s a 108 hiba elkerülése végett a 108 erényt gyakorolják. Kínában a 108-as imafüzéreket három vezérgyöngy osztja 36-36 gyöngyből álló szegmensekre, s a kínai asztrológia 108 szent csillagot ismer. A kereszténységben a rózsafüzér 54 szemből áll, ami a 108 fele, de más hagyományokban is ismeretesek a 108-as imafüzérek feles, harmados, negyedes, vagy tizenkettedes osztásai. A számszerűségen túl a legfontosabb a meditáció minősége, az elmondott imák vagy mantrák őszintesége, figyelmes odaadó és érzelemgazdag volta.

Az évezredes adatokat meglepő pontossággal támasztják alá a mai kutatások. A Nap-Föld közepes távolsága (az elliptikus pálya középarányosa) 149 597 870,691 kilométer, az általánosan elfogadott napátmérő pedig 1 392 000 kilométer, a kettő hányadosa pedig 107,47. A hold átmérője 3474,8 km, közepes távolsága pedig 384400 km, hányadosuk pedig 110,62. Az elfogadott Napátmérő 1 392 000 km és az átlagos földátmérő (a lapultság miatt más az egyenlítő mentén és a sarkokon keresztül mért átmérő) 12742,02 km, hányadosuk pedig 109,25.


Forrás: Srí Achyuta Das Parampara, Orissa: Freedom Cale www.shrifreedom.com: Swami Jnaneshvara Bharati


Santosha Segítő tér:

  • Jóga tiszta forrásból
  • Tradícionális jógaórák 
  • Hatha jóga alaptanfolyam kezdőknek
  • Csakrameditáció